اینترنت اشیا صنعتی(IIOT)

اینترنت اشیا صنعتی اینترنت اشیا صنعتی(IIOT) internet of things 2015 100634979 large

اینترنت اشیا صنعتی یا به اختصار IIOT یا انقلاب چهارم صنعتی همه نام هایی هستند که به استفاده از اینترنت اشیا در قالب های کسب و کار های مختلف نسبت داده شده است. مفهوم آن همانند مفهوم اینترنت اشیا برای مصرف کنندگان خانگی آن میباشد ولی تفاوت در اینجا ایجاد میشود که در این مورد […]