نقش فناوری های فین‌تک در زنجیره تامین

نحوه جدیدی از شرکت های ارائه خدمات به وجود آمده اند که میتوانند زنجیره تامین جهانی  را تغییر شکل دهند. شرکت های مجهز به تکنولوژی مالی میتوانند باعث سهولت معامله های بین تولید کننده و تامین کننده های همان شرکت شوند . این شرکت ها به سبب افزایش مهلت پرداختی های قبلی همزمان با سرعت بخشیدن به پرداختی های جدید، سبب ارتقای سرمایه در حال گردش  خریدار و تامین کننده می شوند . از منافع این کار  برای دو طرف میتوان به افزایش نقدینگی و کاهش تنوع در زمان پرداخت ها اشاره کرد . شرکت های چند ملیتی از جمله apple، Colgate، Dell، P&G، Kellogg و Siemens در حال استفاده از شرکت های فین‌تک هستند و از سرمایه هایی از شرکت که در گذشته غیر قابل دسترس بودند، در زنجیره تامین استفاده کنند تا در مارکتینگ بزرگ و جدید رشد مالی خوبی را شاهد باشند علاوه بر آن محصولات جدید را حمایت و توسعه ، امکانات مالی خود را تقویت کنند و سرمایه موجود و قابل دسترس برای کل اکوسیستم تامین افزایش دهند .(استفاده از این شرکت ها،  به تامین کننده ها اجازه میدهد تا به منابع مالی شرکت های چند ملیتی با هزینه کمتر دسترسی پیدا کنند.) نقش فناوری های فین‌تک در زنجیره تامین نقش فناوری های فین‌تک در زنجیره تامین 06 sa fintech 430

نحوه جدیدی از شرکت های ارائه خدمات به وجود آمده اند که میتوانند زنجیره تامین جهانی  را تغییر شکل دهند. شرکت های مجهز به تکنولوژی مالی میتوانند باعث سهولت معامله های بین تولید کننده و تامین کننده های همان شرکت شوند . این شرکت ها به سبب افزایش مهلت پرداختی های قبلی همزمان با سرعت […]